10 Mochi Waffles In Singapore, Including Pandan And Nian Gao Flavours